INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Projekt pt.: „Harmonijnie przez Świat” (nr projektu: RPWM.10.04.00-28-0002/19) współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3.

REALIZATOR PROJEKTU:

ŻŁOBEK I OPIEKA DZIENNA HARMONIJKA s.c.

ul. Poprzeczna 18A

10-282 Olsztyn

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 18 osób (17 kobiet i 1 mężczyzny), w tym 3 osobom bezrobotnym, 6 osobom biernym zawodowo oraz zwiększenie szans na utrzymanie pracy 9 osobom pracującym (w tym osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) z obszaru Olsztyna, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 to utrudnia w terminie od 04.2020 r.- 10.2022 r.

Przewidywane rezultaty projektu:

 1. Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu: 9 osób
 2. Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu: 9

Przewidywane produkty projektu:

 1. Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie: 18 osób
 2. Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3: 18

Wartość projektu: 994 245,00 zł
Wnioskowane dofinansowane: 944 532,75 zł
Czas trwania projektu: 01.04.2020 r. – 11.10.2022 r.
Więcej informacji pod nr telefonu: 695 820 319

 

Olsztyn, 08.06.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

 

W związku z realizacją projektu „Harmonijnie przez świat” (RPWM.10.04.00-28-0002/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową dotyczącą przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia do żłobka mieszczącego się przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.

 1. Termin składania ofert:

Do dnia 17.06.2020 r.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn

 1. Adres do doręczeń:

Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn

 1. Osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Kędzierska, e-mail: projekt.harmonijka@gmail.com, tel. 695820319

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę proszę złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej do 17.06.2020 r. do na jeden z wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem na adres do doręczeń Zamawiającego, Przedszkole Niepubliczne Harmonijka, ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn;
 2. przesłać drogą mailową na adres: harmonijka@gmail.com
 3. złożyć osobiście w placówce Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn, w godzinach 9.00-14.00.

Oferta złożona powinna być każdorazowo opatrzona dopiskiem ZO nr 1/2020

UWAGA:

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej, ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która powinna być oznaczona w następujący sposób:

 • Nazwa i adres Wykonawcy
 • Nazwa i adres Zamawiającego
 • „ZO nr 1/2020”
 1. Skrócony Opis przedmioty zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dotycząca przygotowania i dostawy całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dla 18 dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia do żłobka mieszczącego się  przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.

 1. Cel zamówienia:

Wybór Wykonawcy usługi cateringowej dotyczącej przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dla 18 dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia uczęszczających do żłobka mieszczącego się przy ul. Poprzecznej 18 A w Olsztynie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dotycząca przygotowania i dostawy całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) 18 dla dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia wraz z naczyniami wielokrotnego użytku i jednorazowego użytku do żłobka mieszczącego się przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.
 • Zakres zamówienia obejmuje:
 • przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie zestawów posiłków dla osiemnaściorga dzieci (lub mniejszej liczby, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania),
 • zestaw całodziennych posiłków składa się ze: śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka,
 • dowóz i rozładunek posiłków w miejscu docelowym: wydzielonym pomieszczenia kuchennym w żłobku (ul. Poprzeczna 18A w Olsztynie),
 • dostawę posiłków ciepłych – obiadowych – I i II danie w termosach i pojemnikach izolacyjnych utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 – 6 godzin.
 • okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, przez okres 24 miesięcy począwszy od 01.07.2020 r.
 • Adres dostawy: ul. Poprzeczna 18 A w Olsztynie.
 • Godzina dostawy posiłków:
 • śniadania (z herbatą lub innym napojem) z naczyniami wielorazowego użytku codziennie do godz. 8.15;
 • obiad (zupa, II danie, woda lub inny napój) w termosach i pojemnikach izolacyjnych utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 – 6 godzin wraz z naczyniami wielorazowego użytku codziennie do godz. 11.30;
 • podwieczorek (z naczyniami wielorazowymi) codziennie do godz. 11.30;
 • Warunki świadczenia usługi:
 • posiłki powinny być kontrolowane przez dietetyka,
 • do placówki powinno być dostarczane szczegółowe menu z opisem poszczególnych składników z uwzględnieniem alergii dziecięcych zgłoszonych przez Zamawiającego.
 • liczba wydanych posiłków, w tym liczba wydanych posiłków w poszczególnych grupach wiekowych, uzależniona będzie od frekwencji dzieci w placówce. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny.
 • posiłki będą przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.
 • posiłki powinny być przygotowywane w oparciu o najwyższe standardy, na bazie produktów o najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
 • posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
 • posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
 • cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na fakt jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena będzie zawierała ponadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia.
 • wymogiem jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 

 1. Kod CPV Przedmiotu zamówienia:

55520000-1 USŁUGI DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

 

 1. Termin realizacji zamówienia:

Okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, przez okres 24 miesięcy,  począwszy od 01.07.2020 r.  do 30.06.2022 r.

 

 1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 oraz kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,
 2. W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali w sposób prawidłowy co najmniej 3 zamówienia polegające na przygotowywaniu posiłków dla dzieci do lat 3 lub dzieci w wieku przedszkolnym (załącznik nr 4 – wykaz co najmniej 3 zrealizowanych zamówień);
 3. Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt. 12 Zapytania Ofertowego
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. W wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia może zostać tylko jeden Wykonawca.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami Wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 12 Zapytania Ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

 

 

 1. Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenie o braku powiązań – (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
 • wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień (załącznik nr 4),
 • kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  CENA – 80 % (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty);
 3. KLAUZULE SPOŁECZNE – 20 % (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

Punkty za kryterium „Klauzule Społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wg wzoru zawierającego informacje czy przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. czy przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, min. na cały czas jego trwania. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zatrudnienie min. 1 osoby spełniającej w/w warunki.

 1. Sposób oceny ofert:
 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

 

 1. Cena – całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia (waga 80%)

 

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

 

najniższa oferowana cena brutto

PC =  ——————————————     x  80 pkt

cena brutto oferty badanej

 

gdzie:

PC – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”

 

 1. spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej (waga 20%)

 

Minimalny okres obowiązywania klauzuli społecznej wynosi 24 miesięcy (okres realizacji zamówienia).

 

gdzie:

Punktacja będzie przyznawana jeśli Wykonawca spełnia kryterium przedsiębiorstwa społecznego lub zadeklaruje zatrudnienie minimum 1 osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej /z grupy defaworyzowanej na minimum 1/2 etatu – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Spełnienie kryterium: 20 punktów

Brak spełnienia kryterium: 0 punktów.

 

2)         Łączna ocena oferty:

 

P= PC + PS

 

Gdzie:

P – sumaryczna ilość punktów

PC – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”

PS – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”

 • Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.
5) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.
15. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka.
2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

 

 

 • Sposób przygotowania oferty:

 

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),

2) Do oferty należy załączyć pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w Punkcie 12 Zapytania Ofertowego.

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta i wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej, napisane w języku polskim pismem maszynowym, za pomocą komputera lub nieścieralnym atramentem oraz powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

 

17) Zapytanie o przedmiot zamówienia

Pytania dotyczące Zapytania Ofertowego należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia: Paulina Kędzierska (adres email: projekt.harmonijka@gmail.com).

 

18) Odrzucenie oferty. Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie Zamówienia.

Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem ofertowym oraz złożona po terminie zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem publikacji ogłoszenia. Ponadto zamawiający wyśle informację o wyniku postepowania do każdego Oferenta.

 

19) Pozostałe postanowienia:

1) Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.

3) Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania kar umownych w umowie z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą z tytułu opóźnień w realizacji, nieprawidłowej realizacji, niekompletnego wykonania zamówienia.

5) Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania.

6) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

 

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zał 1 do ZO 1
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zał 2 do ZO 1
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu / niespełnianiu klauzuli społecznych zał 3 do ZO 1
 • Załącznik nr 4 – Wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień zał 4 do ZO 1

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE
pn.
„Harmonijnie przez świat” (RPWM.10.04.00-28-0002/19)

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie RPWM.10.04.00 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3

 

 • 1

Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie pn. „Harmonijnie przez świat” realizowanego w okresie od 01.04.2020 r. do 30.06.2022 r. przez Przedszkole Niepubliczne Harmonijka w Olsztynie.
 2. Działania realizowane w ramach Projektu współfinansowane są przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
 3. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 18 osób (17 kobiet i 1 mężczyzny), w tym 3 osobom bezrobotnym, 6 osobom biernym zawodowo oraz zwiększenie szans na utrzymanie pracy 9 osobom pracującym (w tym osobom przebywającym na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim) z obszaru Olsztyna, którym sytuacja rodzinna wynikająca z opieki nad dziećmi do lat 3 to utrudnia w terminie od 04.2020 r.- 06.2022 r.
 4. W ramach projektu przewiduje udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu polegającej na zapewnieniu opieki nad ich dziećmi do lat 3 w żłobku powstającym w ramach projektu w terminie od 01.07.2020 r. do 30.06.2020 r..
 5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie wymienia się określenie „Organizator Projektu” – oznacza ono – Niepubliczne Przedszkole Harmonijka w Olsztynie.
 6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie wymienia się określenie „Uczestnik/Uczestniczka” – oznacza ono: osobę, która po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie została zakwalifikowana do udziału w Projekcie oraz podpisała stosowną deklarację uczestnictwa w Projekcie.
 7. Kandydat/-ka do udziału w Projekcie jest zobowiązany/-a zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji przed przystąpieniem do wypełniania dokumentów rekrutacyjnych.

 

 • 2

Uczestnicy projektu

 1. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba zamieszkująca na terenie Olsztyna (osoby zamieszkują w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) – na podstawie oświadczenia.
 2. Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu może być osoba, która na dzień składania Formularza rekrutacyjnego jest:
 1. bezrobotna lub bierna zawodowo, pozostaje poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (na podstawie zaświadczenia z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/oświadczenia zawierającego informacje o tym czy dana osoba pozostaje bez pracy, jest gotowa do podjęcia pracy, aktywnie poszukuje zatrudnienia);
 2. pracująca, w tym pracująca przebywającym na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim (na podstawie stosownego oświadczenia od pracodawcy).
 1. Jest rodzicem/opiekunem prawnym dziecka do lat 3 (na podstawie aktu urodzenia, orzeczenia sądu itp.).

 

 • 3 Zobowiązania uczestników projektu
 1. Uczestnik/Uczestniczka projektu zobowiązują się do:
 1. bieżącego informowania o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić lub uniemożliwić dalszy udział w projekcie;
 2. składania oświadczeń o poszukiwaniu/podjęciu pracy co najmniej raz na 3 miesiące, również po zakończeniu udziału w projekcie. Dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające podjęcie zatrudnienia/poszukiwanie pracy (jedna z opcji):

– dokumenty/kopie dokumentów lub oświadczenie uczestnika potwierdzające powrót do pracy po urlopie macierzyńskim, rodzicielskim;

– dokumenty/kopie dokumentów lub oświadczenie uczestnika potwierdzające utrzymanie zatrudnienia;

– dokument /kopie dokumentów potwierdzające podjęcie zatrudnienia;

– oświadczenie uczestnika potwierdzające jego status jako osoby pracującej;

– dokumenty lub kopie dokumentów potwierdzające prowadzenie działalności na własny rachunek; wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o założeniu działalności gospodarczej;

– dokumenty/kopie dokumentów lub oświadczenie potwierdzające poszukiwanie pracy.

 1. przekazania informacji na temat sytuacji na rynku pracy po opuszczeniu programu – w terminie 4 tygodni po zakończeniu udziału w projekcie,
 2. podpisania umowy o opiekę nad dzieckiem z Realizatorem Projektu,
 3. przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

 • 4 Wkład własny uczestników projektu
 1. Uczestnicy/uczestniczki projektu są zobowiązani do wniesienia wkładu własnego do projektu w formie comiesięcznego czesnego w wysokości 100,00 zł, wpłacanego bezpośrednio na konto Wnioskodawcy tytułem: Imię i nazwisko uczestnika projektu (rodzica) oraz miesiąc, którego dotyczy opłata.
 2. Wkład własny w postaci czesnego za sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3 zostanie

wpłacone na konto obsługujące wpłaty w ramach realizacji projektu każdego miesiąca do 5

dnia danego miesiąca.

 

 • 5 Rekrutacja
 1. Rekrutacja prowadzona będzie w terminie do 15.06.2020 r. do 19.06.2020 r.
 2. W wyniku rekrutacji powstanie lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie oraz lista rezerwowa na wypadek rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z projektu, co oznacza, że po pierwszym zamkniętym etapie rekrutacji nastąpi drugi etap rekrutacji otwartej – w razie wyczerpania osób z listy rezerwowej do projektu zostanie przyjęta pierwsza osoba, która się zgłosi i spełni kryteria.
 3. Informacja o rekrutacji dostępna będzie:
 1. na stronie internetowej Realizatora Projektu (http://www.harmonijka.olsztyn.pl);
 2. na portalach społecznościowych typu Facebook;
 3. w siedzibie biura projektu przy ulicy Jarockiej 34 w Olsztynie.
 1. Regulamin Rekrutacji oraz formularze dokumentów wymaganych podczas rekrutacji będą dostępne w Biurze Projektu zlokalizowanym w siedzibie Organizatora Projektu przy ulicy Jarockiej 34 w Olsztynie oraz stronie internetowej Realizatora Projektu (http://www.harmonijka.olsztyn.pl).
 2. Za przeprowadzenie rekrutacji odpowiada Koordynator/-ka Projektu.
 3. Podczas rekrutacji zapewniona zostanie równość szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Dostęp do projektu będą miały osoby spełniające kryteria formalne bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i niepełnosprawność.

 

 • 6 Dokumenty rekrutacyjne
 1. Kandydat/Kandydatka do uczestnictwa w Projekcie zobowiązany/-a jest złożyć następujące dokumenty rekrutacyjne:
 1. formularz rekrutacyjny;
 2. oświadczenie beneficjenta o przetwarzaniu danych osobowych;
 3. inne oświadczenia potwierdzające sytuację kandydata/kandydatki (stanowią załączniki do Regulaminu).
 1. Złożone dokumenty rekrutacyjne nie podlegają zwrotowi.

 

 • 7 Kryteria rekrutacyjne
 1. Kryteria ogólne będące podstawą zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie to:
 1. zamieszkanie w Olsztynie,
 2. oświadczenie uczestnika, że jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo, pozostającą poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 lub osobą pracującą lub osobą pracującą lub pracującą przebywającą na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim związanym z urodzeniem dziecka.
 3. złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych w odpowiednim terminie i formie;
 4. złożenie oświadczenia/deklaracji o gotowości podjęcia pracy/powrotu do pracy/aktywnym poszukiwaniu pracy;
 5. złożenie zobowiązania do dostarczenia oświadczeń o poszukiwaniu pracy/zaświadczeń od pracodawcy/informacji w przypadku przerwania zatrudnienia w ciągu 5 dni od dnia wypowiedzenia/ustania stosunku pracy.
 1. Kryteria pierwszeństwa odnoszą się do przypadku większej liczby zgłoszeń przekraczających liczbę miejsc w placówce. Dodatkowo premiowane będą:
 1. orzeczenie o niepełnosprawności rodzica/opiekuna prawnego – 1 pkt.;
 2. zamieszkiwanie na terenie Olsztyna – 1 pkt.;
 3. rodzic/opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko – 1 pkt.;
 4. osoby pochodzące z wielodzietnych rodzin (3 i więcej dzieci) – 1 pkt;
 5. posiadania statusu osoby bezrobotnej lub biernej zawodowo – 1 pkt;
 6. osoba pracująca, nie będąca na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim – 1 pkt;
 7. osoba przebywająca na urlopie wychowawczym – 1 pkt.
 1. Weryfikacja poszczególnych kryteriów szczegółowych nastąpi w oparciu o:
 1. oświadczenie/zaświadczenie Uczestnika/Uczestniczki o zamieszkaniu lub zameldowaniu na terenie Olsztyna;
 2. zaświadczenie z Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej/oświadczenie zawierające informację, czy dana osoba pozostaje bez pracy, a ponadto, czy jest gotowa do podjęcia pracy, i czy aktywnie poszukuje zatrudnienia;
 3. oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu;
 4. oświadczenie od pracodawcy o przebywanie na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim,
 5. dokumenty potwierdzające posiadanie pod opieką dziecka do lat 3 (np. akt urodzenia, orzeczenie sądu itp.);
 6. orzeczenie o niepełnosprawności;
 7. dokument potwierdzający samotne wychowywanie dziecka (oświadczenie lub orzeczenie sądu);
 8. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata do żłobka.

 

 • 8 Procedury przyjmowania dokumentacji
 1. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane i sprawdzone pod kątem proceduralnym przez Koordynatora/-kę Projektu lub innego pracownika Niepublicznego Przedszkola Harmonijka w czasie trwania rekrutacji w  Biurze Projektu przy ulicy Jarockiej 34  w Olsztynie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00-14:00.
 2. Podczas rekrutacji zostanie utworzona listy osób zakwalifikowanych do projektu uwzgledniające status na rynku pracy Kandydata do udziału w Projekcie oraz lista rezerwowa kandydatów.
 3. Nie ma ograniczeń do kiedy osoba z listy rezerwowej może wejść do projektu.
 4. Na formularzach – dokumentach rekrutacyjnych odnotowuje się datę ich złożenia.

 

 • 9 Etapy rekrutacji i zasady pracy Komisji Rekrutacyjnej
 1. Za rekrutację  w Projekcie odpowiada Koordynator/ka Projektu.
 2. Rekrutacja obejmuje:
 1. przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych;
 2. ocenę spełniania kryteriów ogólnych (dokumenty nie spełniające kryteriów ogólnych nie będą przedmiotem dalszej oceny);
 3. ocenę spełnienia kryteriów pierwszeństwa;
 4. wybór uczestników.

 

 • 10 Zasady rezygnacji i wykluczenia z udziału w projekcie

 

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie uczestnik/uczestniczka zobowiązany/a jest do złożenia oświadczenia o rezygnacji w formie pisemnej. Rezygnacja z udziału w projekcie oznacza brak możliwości objęcia dziecka opieką i tym samym dziecko zostaje skreślone z listy dzieci objętych opieką.
 1. Uczestnik/Uczestniczka może zostać wykluczony z projektu z powodu:
 1. podania w dokumentach rekrutacyjnych nieprawdziwych danych i informacji;
 2. niedostarczenia dokumentów potwierdzających poszukiwanie/znalezienie pracy w terminie 3 miesięcy od dnia przyjęcia dziecka pod opiekę;
 3. naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu i zapisów umowy dotyczącej opieki nad dzieckiem.
 • 11 Inne postanowienia
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie reguły i zasady wynikające z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, a także przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego (w szczególności: ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, ustawy kodeks cywilny, ustawy kodeks karny).
  2. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji projektu.
  3. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień w sytuacji zmian wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych.

Olsztyn, 15.06.2020 r.

Regulamin rekrutacji Regulamin-rekrutacji-1

Formularz zgłoszeniowy Formularz-zgłoszeniowy-i-oświadczenia-1

 

Olsztyn, 30.09.2020 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2020

W związku z realizacją projektu „Harmonijnie przez świat” (RPWM.10.04.00-28-0002/19) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Działanie 10.4 Pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zapraszamy do złożenia oferty na usługę cateringową dotyczącą przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 roku życia do placówki opieki mieszczącej się przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.

 1. Termin składania ofert:

Do dnia 07.10.2020 r.

 1. Nazwa i adres zamawiającego:

Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn

 1. Adres do doręczeń:

Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn

 1. Osoba odpowiedzialna do kontaktu w sprawie ogłoszenia:

Paulina Kędzierska, e-mail: projekt.harmonijka@gmail.com, tel. 695820319

 1. Miejsce i sposób składania ofert:

Ofertę proszę złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, najpóźniej do 07.10.2020 r. do na jeden z wymienionych sposobów:

 1. przesłać pocztą lub kurierem na adres do doręczeń Zamawiającego, Przedszkole Niepubliczne Harmonijka, ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn;
 2. przesłać drogą mailową na adres: harmonijka@gmail.com
 3. złożyć osobiście w placówce Przedszkole Niepubliczne Harmonijka , ul. Jarocka 34, 10-699 Olsztyn.

Oferta złożona powinna być każdorazowo opatrzona dopiskiem ZO nr 2/2020

UWAGA:

Liczy się data wpływu oferty. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

W przypadku doręczenia oferty w formie papierowej, ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w zaklejonej kopercie, która powinna być oznaczona w następujący sposób:

 • Nazwa i adres Wykonawcy
 • Nazwa i adres Zamawiającego
 • „ZO nr 2/2020”
 1. Skrócony Opis przedmioty zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dotycząca przygotowania i dostawy całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dla 18 dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia do placówki mieszczącej się  przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.

 1. Cel zamówienia:

Wybór Wykonawcy usługi cateringowej dotyczącej przygotowania i dostarczenia całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad oraz podwieczorek) dla 18 dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia uczęszczających do placówki mieszczącej się przy ul. Poprzecznej 18 A w Olsztynie.

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 • Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa dotycząca przygotowania i dostawy całodziennych posiłków (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) 18 dla dzieci w wieku od 1. roku życia do 3. roku życia wraz z naczyniami wielokrotnego użytku i jednorazowego użytku do placówki mieszczącej się przy ul. Poprzecznej 18A w Olsztynie.
 • Zakres zamówienia obejmuje:
 • przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie zestawów posiłków dla osiemnaściorga dzieci (lub mniejszej liczby, po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania),
 • zestaw całodziennych posiłków składa się ze: śniadania, dwudaniowego obiadu i podwieczorka,
 • dowóz i rozładunek posiłków w miejscu docelowym: wydzielonym pomieszczenia kuchennym w placówce (ul. Poprzeczna 18A w Olsztynie),
 • dostawę posiłków ciepłych – obiadowych – I i II danie w termosach i pojemnikach izolacyjnych utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 – 6 godzin.
 • okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, przez okres 24 miesięcy począwszy od 12.10.2020 r.
 • Adres dostawy: ul. Poprzeczna 18 A w Olsztynie.
 • Godzina dostawy posiłków:
 • śniadania (z herbatą lub innym napojem) z naczyniami wielorazowego użytku codziennie do godz. 8.15;
 • obiad (zupa, II danie, woda lub inny napój) w termosach i pojemnikach izolacyjnych utrzymujących ciepło posiłków przez co najmniej 4 – 6 godzin wraz z naczyniami wielorazowego użytku codziennie do godz. 11.30;
 • podwieczorek (z naczyniami wielorazowymi) codziennie do godz. 11.30;
 • Warunki świadczenia usługi:
 • posiłki powinny być kontrolowane przez dietetyka,
 • do placówki powinno być dostarczane szczegółowe menu z opisem poszczególnych składników z uwzględnieniem alergii dziecięcych zgłoszonych przez Zamawiającego.
 • liczba wydanych posiłków, w tym liczba wydanych posiłków w poszczególnych grupach wiekowych, uzależniona będzie od frekwencji dzieci w placówce. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny.
 • posiłki będą przygotowywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi żywności, w szczególności zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 2006, Nr 171, poz. 1225), normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.
 • posiłki powinny być przygotowywane w oparciu o najwyższe standardy, na bazie produktów o najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do 3 lat. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.
 • posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej i bezglutenowej, uwzględnienie indywidualnych potrzeb alergików).
 • posiłki będą dostarczane przez Wykonawcę własnym transportem, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury.
 • cena zostanie obliczona w taki sposób, że będzie to cena stała bez względu na fakt jaka będzie frekwencja w danym dniu. Cena będzie zawierała ponadto wszelkie podatki, opłaty i koszty wynikające z realizacji zamówienia.
 • wymogiem jest przedstawienie zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegającej urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.

Będą brane pod uwagę tylko oferty spełniające wymogi formalne określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

 1. Kod CPV Przedmiotu zamówienia:

55520000-1 USŁUGI DOSTARCZANIA POSIŁKÓW

55321000-6 USŁUGI PRZYGOTOWYWANIA POSIŁKÓW

 1. Termin realizacji zamówienia:

Okres dostarczania posiłków: od poniedziałku do piątku we wszystkie dni robocze,  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych, przez okres 24 miesięcy,  począwszy od 12.10.2020 r.  do 11.10.2022 r.

 1. Wymagania i warunki udziału w postępowaniu:
 • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający poniższe warunki:
 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 4 oraz kopii zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,
 2. W okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali w sposób prawidłowy co najmniej 3 zamówienia polegające na przygotowywaniu posiłków dla dzieci do lat 3 lub dzieci w wieku przedszkolnym (załącznik nr 4 – wykaz co najmniej 3 zrealizowanych zamówień);
 3. Złożą oświadczenia i dokumenty wyszczególnione w pkt. 12 Zapytania Ofertowego
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych. W wyniku Postępowania o udzielenie zamówienia może zostać tylko jeden Wykonawca.
 • Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami Wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 • Dokonanie oceny spełnienia wymaganych warunków nastąpi zgodnie z regułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w punkcie 12 Zapytania Ofertowego, z których musi jednoznacznie wynikać, że wykonawca spełnia warunki, a w przypadku niespełnienia choćby jednego z nich, Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
 1. Lista dokumentów wymaganych od wykonawcy:
 • formularz ofertowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenie o braku powiązań – (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
 • oświadczenie o spełnianiu/niespełnianiu klauzul społecznych (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
 • wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień (załącznik nr 4),
 • kopia zaświadczenia o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej.
 1. Kryteria oceny oferty:
 2. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
  CENA – 80 % (weryfikowana na podstawie ceny w formularzu oferty);
 3. KLAUZULE SPOŁECZNE – 20 % (weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego);

Punkty za kryterium „Klauzule Społeczne” zostaną przyznane na podstawie oświadczenia wg wzoru zawierającego informacje czy przy realizacji zamówienia będą stosowane klauzule społeczne, tzn. czy przy realizacji zamówienia zostaną zatrudnione osoby z niepełnosprawnościami, osoby bezrobotne lub osoby o których mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym, min. na cały czas jego trwania. Spełnienie klauzuli społecznej oznacza zatrudnienie min. 1 osoby spełniającej w/w warunki.

 1. Sposób oceny ofert:
 2. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria:
 3. Cena – całkowita cena brutto za zrealizowanie zamówienia (waga 80%)

Oferty oceniane będą na podstawie ceny, podanej przez Wykonawcę na formularzu ofertowym i obliczane według następującego wzoru:

najniższa oferowana cena brutto

PC =  ——————————————     x  80 pkt

cena brutto oferty badanej

gdzie:

PC – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”

 

 1. spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej (waga 20%)

Minimalny okres obowiązywania klauzuli społecznej wynosi 24 miesięcy (okres realizacji zamówienia).

gdzie:

Punktacja będzie przyznawana jeśli Wykonawca spełnia kryterium przedsiębiorstwa społecznego lub zadeklaruje zatrudnienie minimum 1 osoby niepełnosprawnej/bezrobotnej /z grupy defaworyzowanej na minimum 1/2 etatu – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik do zapytania ofertowego.

Spełnienie kryterium: 20 punktów

Brak spełnienia kryterium: 0 punktów.

PS – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej

2)         Łączna ocena oferty:

P= PC + PS

Gdzie:

P – sumaryczna ilość punktów

PC – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „cena”

PS – ilość punktów przyznanych wykonawcy dla kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej”

 • Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.
4) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym. Oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną. W przypadku gdy najkorzystniejsza oferta w całości przekroczy budżet przeznaczony na działania będące przedmiotem zapytania, Zamawiający może podjąć negocjacje z oferentami.
5) Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o tej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy je złożyli, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty w terminie określonym przez Zamawiającego. Niezłożenie wyjaśnień spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub odrzucenie oferty.

15. Sposób obliczania ceny oferty:

1) Ceną oferty będzie cena brutto za zestaw całodziennego wyżywienia dla jednego dziecka.
2) Mając na uwadze wszystkie wymagania postawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym Wykonawca zawrze w cenie brutto wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego i pełnego wykonania całego przedmiotu zamówienia, uwzględniając przy tym wszystkie należne opłaty i podatki.

3) Cenę brutto należy wyrazić w złotych polskich, w których będą również prowadzone rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4) Oferowana cena będzie obowiązywać w całym okresie ważności umowy i nie będzie podlegać waloryzacji.

 • Sposób przygotowania oferty:

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu „Formularz Ofertowy” (Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego),

2) Do oferty należy załączyć pozostałe dokumenty potwierdzające spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określone w Punkcie 12 Zapytania Ofertowego.

3) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

4) Oferta i wszystkie Załączniki muszą być sporządzone w formie pisemnej, napisane w języku polskim pismem maszynowym, za pomocą komputera lub nieścieralnym atramentem oraz powinny być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań finansowych w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

17) Zapytanie o przedmiot zamówienia

Pytania dotyczące Zapytania Ofertowego należy kierować wyłącznie w formie pisemnej na adres osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia: Paulina Kędzierska (adres email: projekt.harmonijka@gmail.com).

18) Odrzucenie oferty. Ogłoszenie o wynikach postępowania o udzielenie Zamówienia.

Oferta Wykonawcy niezgodna z Zapytaniem ofertowym oraz złożona po terminie zostanie odrzucona przez Zamawiającego. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem publikacji ogłoszenia. Ponadto zamawiający wyśle informację o wyniku postępowania do każdego Oferenta.

19) Pozostałe postanowienia:

1) Wybór najkorzystniejszej oferty lub ofert jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

2) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zapytania Ofertowego bez podania przyczyny.

3) Zamawiający może w każdej chwili unieważnić postępowanie o udzielenie Zamówienia bez podania przyczyny.

4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zastosowania kar umownych w umowie z wybranym w Postępowaniu Wykonawcą z tytułu opóźnień w realizacji, nieprawidłowej realizacji, niekompletnego wykonania zamówienia.

5) Podpisanie umowy nastąpi po rozstrzygnięciu postępowania.

6) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.

Załączniki:

 • Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy zał 1 do ZO 2
 • Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych zał 2 do ZO 2
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnianiu / niespełnianiu klauzuli społecznych zał 3 do ZO 2
 • Załącznik nr 4 – Wykaz co najmniej trzech zrealizowanych zamówień zał 4 do ZO 2

Olsztyn, 30.09.2020 r.

 

 

Rozeznanie rynku na zakup zabawek, pomoce edukacyjnych, gier, puzzli w ramach
projektu „Harmonijnie przez świat” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – szczegóły w załączniku Rozeznanie rynku na zakup 4_2020 zabawki

Olsztyn, 1.10.2020 r.

 

 

Olsztyn, 07.04.2021 r.

Rozeznanie rynku wyposażenie edukacyjno-terapeutyczne

sali terapeutycznej w ramach projektu „Harmonijnie przez świat” współfinansowanego  ze środków  Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Nr postępowania: 6/2021

Realizator projektu: Żłobek i opieka dzienna Harmonijka s.c., ul. Poprzeczna 18A, 10-828 Olsztyn; telefon: 695 82 03 19;  e-mail: projekt.harmonijka@gmail.com; adres strony internetowej: www.harmonijka.olsztyn.pl

 

 1. Opis przedmiotu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup w ramach projektu pt. „Harmonijnie przez świat” (nr RPWM.10.04.00-28-0002/19) wyposażenie edukacyjno-terapeutyczne sali terapeutycznej.

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

37500000-3 Gry i zabawki, wyposażenie parków zabaw

 

 1. Szczegółowy opis usługi/zadań:

Wyposażenie edukacyjno-terapeutyczne sali terapeutycznej:

 • kształtki rehabilitacyjne – Mobaklocki wykonane z pianki. Pokryte trwałą i zmywalną tkaniną. Można je łączyć w tory przeszkód, jak również tworzyć przestrzenne konstrukcje. Min. wym. najmniejszego elem. 30 x 30 x 15 cm. Min. wym. największego elem. 30 x 30 x 90 cm lub równoważne;
 • materac czteroczęściowy – Stanowią podkład do ćwiczeń oraz miejsce zabaw dla dzieci. Obszyte trwałą tkaniną PCV, niezawierającą ftalanów, łatwą do utrzymania w czystości. Min. wym. 244,5 x 120 x 3 cm, min. wym. 1 elem. 60 x 120 cm, lub równoważne;
 • mata piankowa 60cm – Piankowe maty do ćwiczeń gimnastycznych i zabawy. Dzięki charakterystycznym obrzeżom można łączyć je ze sobą na zasadzie puzzli. 4 szt. Min. wym. 1 puzzla: 60 x 60 x 1 cm, lub równoważne;
 • piłka fasolka 40cm – Piłka z PCV fasolka, możliwość napompowania pompką, min. wym. 40 x 80 cm, lub równoważne;
 • piłka 55cm – Piłki z PCV do gier i zabaw ruchowych oraz rehabilitacyjnych, śr. 55 cm, maksymalne obciążenie 400 kg, lub równoważne;
 • piłki sensoryczne – zestaw piłek o różnej strukturze i powierzchni. Służą one do ćwiczeń zmysłu dotyku, masażu rąk itp., 20 piłek, śr. od 4 do 7,5 cm, zapakowane worek na rzep z wytrzymałej tkaniny, lub równoważne;
 • dysk z fakturami – Zestaw zawierający 5 małych i 5 dużych dysków wykonanych z przyjemnej w dotyku gumy. Elementy mają posiadać różne faktury i kolory. Zestaw zawierający dodatkowo opaskę na oczy, lub równoważne;
 • trampolina – Trampolina składana, śr. min. 100 cm (min. powierzchnia do skakania 75 cm), min. wys. 22 cm , min. maksymalne obciążenie 45 kg, lub równoważne;
 • fakturowe kwadraty – kwadraty fakturowe stymulują u dziecka rozwój zmysłu dotyku (są miękkie, szorstkie, śliskie, puszyste itd.). 20 kwadratów o 10 różnych fakturach ( np. płótno, sztruks, juta, kokos, sztuczna trawa, welur, skaden, satyna, krótkie i długie futerko); 2 rozmiary: do stóp i do rąk, lub równoważne;
 • huśtawka terapeutyczna – huśtawkaterapeutyczna z zainstalowanym stabilizatorem, dzięki któregoregulacji może powodować częściową lub znaczną stabilizację. Min wym. siedziska: długość 76cm, szerokość 76cm lub równoważne;
 • zabezpieczenie do huśtawki terapeutycznej – Zabezpieczenie przed wypadnięciem dziecka z huśtawki terapeutycznej lub równoważne;
 • Hamak elastyczny – hamaka ze specjalnego elastycznego materiału dostarcza on wiele nowych możliwości oraz doświadczeń sensorycznych lub równoważne;
 • podwieszana łódka z piłkami – podwieszany suchy basen, w zestawie z łódką podwieszaną 500 piłeczek. Min. wymiary: 62cm x 62cm x 125cm , Max obciążenie 90 kg lub równoważne;
 • Kołyska duża do terapii SI – kołyska z obiciem, min. wymiary: długość 110 cm, szerokość 55 cm lub równoważne;
 • Deskorolka do terapii SI – deskorolka do integracji sensorycznej, maksymalne obciążenie 100 kg lub równoważne;
 • tunel sensoryczny – tunel wypełniony specjalnym styropianowym grysikiem, min. średnica 60 cm, długość 100 cm lub równoważne;
 • deska rotacyjna – deska rotacyjna do terapii integracji sensorycznej lub równoważne;
 • zestaw do treningu zapachowo-węchowego – w zestawie 10 olejków eterycznych, 10 dwustronnych kart obrazujących rodzaj zapachu a wszystko to umieszczone w ładnej drewnianej skrzynce lub równoważne;
 • nauszniki dla dzieci – składane nauszniki dla ochrony słuchu dla dzieci powyżej 6 miesiąca życia. Ważący jedynie 190 gramów ma średni wskaźnik redukcji szumów 25dB lub równoważne;
 • Magnetyczne klocki (36 sztuk) – Magnetyczny zestaw konstrukcyjny zawierający szereg bloków o różnych kształtach i rozmiarach do tworzenia pojazdów, budynków i abstrakcyjnych projektów. Każdy blok zawiera inteligentne magnesy, które obracają się w dowolnym kierunku, aby znaleźć biegunowe przeciwieństwa, zapewniając bezpieczne połączenie magnetyczne z zadowalającym kliknięciem, gdy kawałki są umieszczone obok siebie lub równoważne;
 • Zestaw muzyczny – zestawu muzycznego, zawierającego dzwoneczki, cymbałki, harmonijkę i marakasy lub równoważne;
 • PUZZLE DŹWIĘKOWE – ZWIERZĘTA – puzzle dźwiękowe poo dopasowaniu odpowiedniego zwierzęcia do jego miejsca na podstawie zabawki dziecko usłyszy dźwięk lub równoważne;
 • Onomatopeje – karty do prezentacji – 50 kart demonstracyjnych formatu A5 przedstawiających onomatopeje – wyrażenia dźwiękonaśladowcze w czterech kategoriach: zwierzęta domowe, zwierzęta natura, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez człowieka, zestaw zawiera instrukcję z propozycjami zabaw, zestaw od 2 lat lub równoważne;
 • Onomatopeje – 104 karty typu „Piotruś” (4 serie: zwierzęta domowe, dzikie zwierzęta, przyroda/otoczenie, dźwięki wydawane przez człowieka), karty do ćwiczeń sekwencji słuchowych o wym. 29,7 x 10 cm podzielone na 3 poziomy: 2 onomatopeje – 15 kart, 3 onomatopeje – 10 kart, 4 onomatopeje – 6 kart, od 2 lat lub równoważne;
 • Gimnastyka buzi i języka – Karty do ćwiczeń motoryki narządów artykulacyjnych – W skład produktu wchodzą 4 zestawy po 10 kart formatu A5 lub 9 x 9 cm, Pomoc przeznaczona dla dziecka od 12 miesiąca życia lub równoważne;
 • Gimnastyka buzi – Gra pomaga w ćwiczeniu motoryki i kinestezji narządów artykulacyjnych. Zestaw zawiera: 28 rysunków o wym. 9 x 9 cm podzielonych na 4 serie zaznaczone kolorem, dla 1-2 graczy lub równoważne;
 • Piórka – kolorowe piórka o dł. od 3 do 14 cm, min. waga opakowania 20 g lub równoważne;
 • Znajdź myszki – Rozciągliwa, żółta kostka „szwajcarskiego sera” zawiera parę podobnie elastycznych, wesołych białych myszek. Ser posiada szereg dziur przez które mogą przeciskać się myszki. Wielkośc ok 5cm lub równoważne;
 • Gniotek lód – Gniotek wykonany z miękkiej, wytrzymałej gumy wypełnionej kuleczkami lub równoważne;
 • Włochate zwierzątka – gumowe zwierzątko z gumowymi włosami do integracji snesorycznej lub równoważne;
 • Piłka gniotek z kuleczkami i kolcami – piłka z kolorowymi kulkami i kolcami o średnicy 6,5cm lub równoważne;
 • Squeeze jednokolorowe – piłka, wykonana z gumy, w środku wypełniona jest żelem, a całość owinięto czarną siateczką lub równoważne;
 • Puzzle zwierzątka – drewniana układanka, zestaw zawiera puzzle w kształcie kwiatka, każdy płatek to oddzielny puzzel na którym umieszczone jest zwierzątko lub równoważne;
 • Skrzynia z zabawkami – W zestawie 7 elementów. Stabilna skrzynie z poduszka do siedzenia jako pokrywa. W skrzyni znajduje się 6 zabawek, które pomagają w rozwoju zdolności motorycznych lub równoważne;
 • Zdjęcia – zwierzęta, przedmioty – 227 kart o wym.: 11 x 14 cm przedstawiających fotografie ze zwierzęami oraz przedmiotami. Gra, pomoc dydaktyczna rozszerzająca słownictwo i umiejętności komunikacyjne lub równoważne;
 • Ćwiczenia oddechowe – Wdech i wydech – Pakiet zawiera 8 plansz tematycznych formatu A4 oraz drobne kolorowe elementy do przenoszenia za pomocą słomki (min. rybki do morza, krople deszczu nad parasolkę, plamki na szyję żyrafy) lub równoważne;
 • Ślimak do popychania – zabawka dla dzieci – ślimak pchacz na kijku, gdy dziecko pcha ślimaka naprzód, kula wypełniona koralikami kręci się wewnątrz jego skorupy.
 • Przewlekanka – ser – zabawka przewklekanka w kształcie sera lub równoważne;
 • TEST DO BADAŃ PRZESIEWOWYCH MOWY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM – Test do badań przesiewowych pozwala dokonać wstępnej oceny mowy dzieci w wieku od 3. do 6. roku życia lub równoważne;

 

 1. Miejsce dostawy pakietów:
 1. Poprzecznej 18A, 10-313 Olsztyn

 

 1. Okres realizacji usługi: do 30.09.2021 r.
 1. Wymagane kwalifikacje/doświadczenie podmiotu bezpośrednio świadczącego usługę: brak
 2. Dodatkowe wymagania:
 1. Zamawiający dopuszcza w przypadku braku określonego asortymentu, aby oferowany towar był równoważny lub lepszy jakościowo z przedstawionym
  w wykazie.
 2. Zamawiający wymaga od wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego.
 3. Dowóz zamawianych artykułów do siedziby Zamawiającego odbędzie się na koszt Wykonawcy.
 4. Zamawiający odmówi przyjęcia dostarczonych artykułów w przypadku ich złej jakości lub niezgodności z opisem przedmiotu zamówienia.
 5. Ceny asortymentu określone przez Wykonawcę w Ofercie niniejszego rozeznanie rynku będą stałe przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia i zawierają wszelkie koszty takie jak cena produktu, transportu, stawka podatku VAT itp.

 

 1. Zawartość oferty:

Formularz oferty (Załącznik nr 1)

 

 1. Termin i sposób składania ofert:

Oferty należy złożyć do dnia 15.04.2021 r. w formie:

– osobiście: ul. Poprzeczna 18A, 10-282 Olsztyn

– elektronicznej, wysłanej e-mailem na adres: projekt.harmonijka@gmail.com

– za pośrednictwem poczty tradycyjnej/kurierskiej  wysłanej na adres:  ul. Poprzeczna 18A, 10-282 Olsztyn

Załącznik nr 1 do pobrania – formularz oferty