Terapia logopedyczna

Terapia logopedyczna to całość specyficznych, zamierzonych oddziaływań, których celem jest usunięcie  wszelkich zakłóceń w procesie porozumiewania się. Oddziaływania te mają na celu: usunięcie zaburzeń mowy lub przywrócenie mowy, która się nie wykształciła, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, pozbycie się skutków pierwotnych i wtórnych, do których zalicza się zarówno psychologiczne jak i pedagogiczne konsekwencje zaburzeń mowy.

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna ukierunkowana jest na likwidowanie zaburzeń komunikacyjnych  spowodowanych uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego. Do uszkodzeń mózgu dochodzi wskutek  chorób neurologicznych, urazów czaszkowo-mózgowych, udarów niedokrwiennych lub krwotocznych mózgu, pojawienia się guzów oraz po operacjach ich usunięcia. Celem terapii jest rozbudowa słownictwa czynnego i biernego, usprawnienie narządów mowy, poprawa jakości funkcji oddechowej, fonacyjnej i językowej.

Terapia psychologiczna

Terapia psychologiczna to terapia, która leczy zaburzenia i trudności psychiczne. Celem tejże terapii jest wspomaganie funkcjonowania jednostki w codziennym życiu, pomoc w zrozumieniu własnego zachowania i zachowania innych ludzi. Dzięki tej terapii można polepszyć komunikację międzyludzką, zmienić niepożądane zachowania oraz nauczyć się nowych, korzystniejszych.

Terapia ręki

Celem głównym terapii ręki jest poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej, co w efekcie znacznie wpłynie na: sprawności manipulacyjne ręki, wykonywanie kontrolowanych i precyzyjnych ruchów palców, doskonalenie umiejętności chwytu narzędzia pisarskiego, doskonalenie pisania,  koordynację pomiędzy dłońmi, wspomaganie utrzymywania prawidłowej postawy ciała.

Terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna jest to proces, w którym mózg organizuje docierające do niego informacje płynące z ciała i ze środowiska zewnętrznego, po czym wysyła odpowiednią reakcję. Zmysły podstawowe dla integracji sensorycznej, takie jak: dotyk, równowaga oraz czucie ciała, mają istotne znaczenie w naszym codziennym funkcjonowaniu. Ich dobre zintegrowanie jest podstawą optymalnego rozwoju i działania pozostałych wszystkich wyższych zmysłów oraz umiejętności. Należą do nich na przykład: wzrok, słuch, mowa, umiejętność chodzenia, biegania, zdolność wykonywania precyzyjnych czynności, jak malowanie, pisanie.

Zaburzenia integracji sensorycznej mają miejsce, gdy mózg nie jest zdolny do prawidłowego przetwarzania bodźców zmysłowych. Dziecko wówczas ma trudności z wykonaniem i zaplanowaniem własnych działań, może być nadmiernie ruchliwe, ma kłopoty z koncentracją uwagi. Pojawiają się również zaburzenia w rozwoju koordynacji ruchu, umiejętności pisania czy czytania.

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna ma na celu pomóc dziecku w przezwyciężeniu trudności w opanowaniu konkretnych umiejętności i przyswojeniu danej wiedzy. Terapia ukierunkowana jest na: rozwój umiejętności poznawczych, stworzenie dziecku możliwości rozwoju umysłowego i społecznego, a także emocjonalnego.

Program zajęć jest dobierany do wieku, aktualnych potrzeb dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych.

Indywidualna Stymulacja Słuchu dr K. Johansena

Program Johansen IAS, czyli tzw. indywidualna stymulacja słuchu to metoda stworzona przez duńskiego nauczyciela i psychologa dr Kjelda Johansena. Metoda ta opiera się na specjalnie skomponowanej na syntezatorze muzyce, która  obejmuje swoim zakresem różne częstotliwości potrzebne do stymulacji. Dla Pacjenta tworzy się  indywidualną płytę CD, która będzie odpowiadała wyłącznie  jego profilowi słuchowemu. Rozpoczęcie terapii poprzedzone jest zawsze szczegółową diagnozą wykonaną przez certyfikowanego terapeutę IAS. W trakcie terapii każdy uczestnik w domowym zaciszu przez około10 minut dziennie odsłuchuje płytę terapeutyczną, która została specjalnie dla niego przygotowana. Postępy kontrolowane są co 4-10 tygodni (w zależności od wieku Pacjenta). Wówczas podejmowane są decyzje o przejściu na kolejny etap terapii w formie kolejnej płyty CD. Cały program stymulacji w zależności od wieku Pacjenta trwa od 6 do 18 miesięcy.

Terapia czaszkowo-krzyżowa w podejściu biodynamicznym

Terapia czaszkowo-krzyżowa opiera się na pracy z ciałem, z płynem mózgowo-rdzeniowym. Dynamika jego pływu generuje ruch wszystkich układów w ciele, rozprzestrzenia się w przestrzeni podpajęczynówkowej obmywając rdzeń kręgowy i wszystkie zakończenia nerwowe. Przypomina to wdech i wydech, dlatego też William G. Sutherland, twórca metody nazwał ten mechanizm „Oddechem Życia”. Terapeuta jest w stanie wyczuć pływ na trzech jego poziomach, ocenić właściwą fluktuację i dynamikę ruchu płynów, a także organów w danej przestrzeni ciała.

Trening Umiejętności Społecznych

TUS  to terapia skierowana do dzieci z problemami w zakresie funkcjonowanie społecznego. Celem terapii jest m.in. wzmocnienie poczucia pewności siebie poprzez swobodną ekspresję, ćwiczenie sposobów adekwatnego zachowywania się w grupie, nauka rozróżniania emocji oraz radzenia sobie z porażkami, nawiązywanie pozytywnych relacji.

Elektrostymulacja

Elektrostymulacja to pobudzenie nerwów oraz mięśni. Metoda ta stosowana jest do mięśni uszkodzonych, przy porażeniach i niedowładach typu wiotkiego. Elektrostymulacja ma na celu niedopuszczenie do degeneracji odnerwionego mięśnia aż do momentu zregenerowania uszkodzonego nerwu obwodowego.